VEDTEKTER

Vedtekter for idrettslaget Kristiansund Atletklubb, stiftet 04.09.1939.

Idrettslagets formal er a drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge pa grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og arlighet.

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom More og Romsdal idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av de sarforbund som lagets arsmote bestemmer.

Idrettslaget horer hjemme i Kristiansund kommune, og er medlem av Kristiansund idrettsrad.

Idrettslaget er selveiende og frittstaende med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som matte sta i idrettslagets egen lov.

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forovrig plikter ethvert medlem a overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En soker kan ikke tas opp som medlem uten at okonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er forst gyldig og regnes fra den dag forste kontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter a fore elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i trad med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Medlemskontingenten fastsettes av arsmotet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Klubben dekker medlemskontingenten for aresmedlemmer.

Medlem som skylder kontingent for mer enn ett ar, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 ars kontingent, skal medlemskapet bringes til opphor ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen for skyldig kontingent er betalt.

For a ha stemmerett ma man vare fylt 15 ar, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 maned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan mote eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller mote i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig vare arbeidstaker i laget. Spiller/utover med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller mote i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke vare representant til ting eller mote i overordnet organisasjonsledd.

For refusjon av utgifter og godtgjorelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nodvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som pafores vedkommende i utforelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjoring for sitt arbeid.

Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjoring skal fremga av budsjett og regnskap.

Ved valg/oppnevning av representanter til arsmote/ting, samt medlemmer til styre, rad og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjonn.

Sammensetningen skal vare forholdsmessig i forhold til kjonnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal vare minst to representanter fra hvert kjonn i styre, rad og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer.

I styre, rad og utvalg mv. som bestar av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjonn vare representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjonnsfordelingen.

Idrettsstyret kan nar det foreligger sarlige forhold gjore unntak fra denne bestemmelsen.

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til a tilrettelegge grunnlaget for en avgjorelse eller til a treffe avgjorelse:

a) nar vedkommende selv er part i saken

b) nar vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje sa nar som sosken

c) nar vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) nar vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

Likesa er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil nar andre saregne forhold foreligger som er egnet til a svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt pa om avgjorelsen i saken kan innebare sarlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nar personlig tilknytning til. Det skal ogsa legges vekt pa om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetssporsmalet avgjores av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene far ikke anvendelse dersom det er apenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne pavirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bor vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjorelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjorelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

Idrettslagets overste organ er arsmotet som holdes hvert ar i april maned.

Arsmotet innkalles av styret med minst en maneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjoring i pressen, eventuelt pa idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles pa arsmotet ma vare sendt til styret senest 2 uker for arsmotet. Fullstendig sakliste og andre nodvendige saksdokumenter med forslag ma vare tilgjengelig for medlemmene senest en uke for arsmotet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til arsmotet. Arsmotet kan invitere andre personer og/eller media til a vare tilstede, eventuelt vedta at arsmotet kun er apent for medlemmer.

Lovlig innkalt arsmote er vedtaksfort dersom det moter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom arsmotet ikke er vedtaksfort kan det innkalles til arsmote pa nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

Pa arsmotet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppfort pa utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles nar 2/3 av de stemmeberettigede pa arsmotet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Arsmotet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behover ikke a vare medlem av idrettslaget.

Arsmotet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretar(er) samt 2 representanter til a underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets arsmelding, herunder eventuelle gruppearsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta folgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Kasserer og sekretar.

d) Ovrige valg i henhold til arsmotevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

e) 2 revisorer

f) Representanter til ting og moter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste arsmote.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De ovrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjores rekkefolgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som far relevant ansettelse i perioden plikter a fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonar med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som far en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter a fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for a vare gyldig vare truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregar skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal vare skriftlige valg, kan bare foreslatte kandidater fores opp pa stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslatte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Nar et valg foregar enkeltvis og en kandidat ikke oppnar mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnadd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjores valget ved loddtrekning.

For a vare gyldig ma valg vare gjennomfort i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Nar det ved valg skal velges flere ved en avstemming, ma alle, for a anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnadd dette i forste omgang, anses de valgt som har fatt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas sa bundet omvalg mellom de ovrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fatt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjores valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak pa årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nodvendige saksdokumenter skal folge innkallingen.

drettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets hoyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes pa en forsiktig mate i samsvar med de vedtak som er fattet pa arsmote/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre pa se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig okonomistyring.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

Styret skal holde mote nar lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksfort når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er motelederens stemme avgjørende.

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges pa fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag a legge frem innstilling på kandidater til alle ovrige tillitsverv som skal velges pa årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets arsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med arlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke innga avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

Lovendring kan bare foretas pa ordinart eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter a ha vart oppført pa saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft for de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles pa ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formal godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister saledes sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.